Algemene Voorwaarden Moods Webdesign
1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 De algemene voorwaarden van Moods Webdesign en Moods Lighting ( Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1 .2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk
door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2 De uitvoering van de overeenkomst
2 .1 De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen

en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2 .2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2 .3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2 .4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar
 het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2 .5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2 .6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding

van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2 .7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3 Inschakelen van derden
3 .1 Tenzij anders overeengekomen, worden
opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3 .2 Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3 .3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3 .4 Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van

de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer de in artikel 2 .5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar || tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4 .1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4 .2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste

lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht

en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4 .3 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/ haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4 .4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het

kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot

stand gebrachte
(originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen video)presentaties, broncodes en andere materialen

of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4 .5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
5 Gebruik van het resultaat
5 .1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik

van het resultaat van de opdracht overeenkomstig

de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5 .2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5 .3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5 .4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5 .5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8 .1 van deze Algemene Voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5 .6 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.
6 Honorarium en kosten
6 .1 De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy- fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6 .2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6 .3 Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart
| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar || tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |

gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6 .4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De
8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt

zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten
 door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs
 niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
7 Betaling en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7 .2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de
8 .2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door deopdrachtnemer op eigen
naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8 .3 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8 .4 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten
opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.
7 .3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
7 .4 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met
van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van

een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een
redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door

of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7 .5 De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 

Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9 .2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend

uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor niet- nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9 .3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van
| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar || tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |

intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10 .2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10 .3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid

van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in
 ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het
 bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
10 .4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
11 Overige bepalingen
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit
 een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
11 .2 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten

en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11 .4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11 .5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11 .6 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de

rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. 

| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar || tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |

Aanvullende voorwaarden webdesign, mediaontwerpen.
In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden gelden voor opdrachten m.b.t. websites, webshops, webapplicaties en mediaontwerpen de volgende bepalingen:
1 Specificaties
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre het ontwerpbureau betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.
2 Contactpersonen
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
3 Juiste aanlevering materialen
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de opdrachtnemer ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door opdrachtnemer in het kader van de opdracht te gebruiken.
4 Stand der techniek
Opdrachtnemer zal de opdracht naar vermogen uitvoeren

met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het
resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken.
 Het resultaat en de
weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties

of besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.
5 Bijzondere garantiebepaling voor applicaties op internet of intranet
In geval van een opdracht voor een applicatie op internet of intranet, zoals bijvoorbeeld een website, zal opdrachtnemer eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand

na installatie door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van opdrachtnemer niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal opdrachtnemer, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen, dit voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht en dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en
de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
6 Verval bijzondere garantie voor applicaties op internet of intranet
Opdrachtnemer behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden waarvan opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer een gebrek tracht te herstellen.
7 Testperiode
Indien bij een opdracht voor applicaties op internet of intranet een acceptatietest is overeengekomen, zal de testperiode

14 dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.
8 Uitbreiding diensten opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal slechts zorgdragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en het opzetten van
procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.
9 Inschakelen providers en andere dienstverleners
Indien opdrachtnemer adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.
10 Extra werkzaamheden
Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist

of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven.

| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar || tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |

11 Gebruik resultaat Opdrachtgever
dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
12 Licentie voor het gebruik van het (grafisch) ontwerp
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve niet- overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.
13 Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet- overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor het resultaat door het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie, ongeacht of deze software of
applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.
14 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat

in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto’s en (muziek)composities. Voor het materiaal dat opdrachtnemer voorstelt in het resultaat toe te passen, kan de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.
15 Dagelijks gebruik van een website
In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door opdrachtnemer aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval
niet toegestaan om zonder toestemming van opdrachtnemer wijzigingen aan te brengen in: – het (basis)ontwerp – de openingspagina – de basisstructuur – de programmatuur – het navigatiesysteem.
16 Overdragen broncode
Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van opdrachtnemer. Voor zover opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook.
17 Bescherming programmatuur
Opdrachtnemer is gerechtigd doormiddel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
18 Beëindiging relatie opdrachtgever- opdrachtnemer
In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, zullen beide partijen, indien de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.
19 Credits
Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van opdrachtnemer duidelijk

naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van opdrachtnemer duidelijk te vermelden.
20 Naamsvermelding
Opdrachtnemer is gerechtigd omdiens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen.De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld. 


| Awesome creative minds | Nieuwlandersingel 67, 1814 CL Alkmaar
|| tel: 072-8883807 www.moodswebdesign.nl |